Thursday, 31 January 2013


LANGKAH –LANGKAH MASUKKAN IP DINAMIK
IP Dinamik adalah IP untuk konfigurasi bagi membolehkan DHCP server member IP kepada setiap computer yang terhubung dalam rangkaian.

LANGKAH 1
Click Start, Control Panel



LANGKAH 2

Double-Click Icon Network Connection

LANGKAH 3
CIick-kanan pada icon Local Area Connection, pilih properties



LANGKAH 4
Double-Click Internet Protocol (TCP/IP) yang ada di dalamkotakdialog Local Area Connection, sampaikeluarkotak dialog baru : Internet Protocol (TCP/IP) Protocol


LANGKAH 5
Click opstain an IP adrees automatically

LANGKAH 6
Click OK untukmenutupkotak dialog Internet Connection (TCP/IP) Properties


LANGKAH 7
Click OK untukmenutupkotak dialog “Local Area Connection Properties”
LANGKAH 8
Click Start, Run, sampaikeluarkotak dialog RUN, danketikkan CMD, click OK





LANGKAH 9
Di kotak dialog CMD, ketikkan :ipconfiguntukmelihat IP anddresanda






LANGKAH-LANGKAH MASUKKAN IP STATIK
IP Startik adalah IP yang tetap dan ianya tidak berubah,dimana anda telah setting di TCP/IP computer anda.

LANGKAH 1
Click Start>Control Panel.




LANGKAH 2
Click Icon Network Connectiondanakanmunculpaparansepertidibawah.




LANGKAH 3
CIick-kananpada icon Local Area Connection danpilih Properties.



LANGKAH 4
Pilih Internet Ptotocol Version 4 (TCP/IPv4).



LANGKAH 5
Click use the following IP Address ,Masukkanalamat IPdengan subnet mask 255.255.255.0
Setelah setting TCP/IP ini telah dimasukkan, click OK untukmenutupkotak dialog Internet Connection (TCP/IP) Properties.


Click OK untukmenutupkotak dialog “Local Area Connection Properties”
Click Start, Run, sampaikeluarkotak dialog RUN, danketikkan CMD, click OK.

Di kotak dialog CMD, ketikkan :ipconfiguntukmelihat IP anddresanda. 10.
Lakukan test ping koneksidengan computer sebelah (computer denganip address 192.168.1.2, 192.168.1.3, dsb), denganmengetikpada command prompt: ping 192.168.1.2, jikasudahterhubungmakaakanmendapatpesan reply.





No comments:

Post a Comment